Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII)

Thứ năm - 08/12/2022 10:02 245 0
Sáng nay 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Quang cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Tại điểm cầu Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tại điểm cầu Quảng Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hơn 16.400 đại biểu dự hội nghị tại 255 điểm cầu thuộc 3 cấp (tỉnh - huyện - xã).

Theo chương trình, hội nghị diễn ra trong 2,5 ngày. Trong sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc truyền đạt chuyên đề: “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp  quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Quang cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) tại điểm cầu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị

Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) đánh giá, qua hơn 35 năm đổi mới và hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Cương lĩnh năm 1991, bổ sung, phát triển năm 2011), công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu rất quan trọng.

Nhận thức, lý luận về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam ngày càng thống nhất, đầy đủ và sâu sắc hơn. Hệ thống pháp luật đã được hoàn thiện một bước cơ bản; vai trò của pháp luật và việc thực thi pháp luật được chú trọng trong tổ chức, hoạt động của Nhà nước và xã hội…

Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp tiếp tục được cụ thể hóa bằng pháp luật và thực hiện tốt hơn trên thực tế; dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện được tăng cường. Hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được đổi mới.

Mô hình Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, vận hành theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết 27 cũng nhìn nhận, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam vẫn còn những hạn chế, bất cập, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Truyền đạt 4 quan điểm của Nghị quyết 27, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới và bảo đảm sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa thực hành dân chủ XHCN và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị; luôn phải đặt trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kiên trì, hiệu quả; thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đối với những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện; những vấn đề chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm khi cơ quan có thẩm quyền cho phép; những chủ trương đã thực hiện, nhưng không phù hợp thì nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi kịp thời.

Quang cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) tại điểm cầu Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững

Với Nghị quyết 27, Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ mục tiêu tổng quát: Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng XHCN vào năm 2045.

Phân tích về những điểm mới, cốt lõi của Nghị quyết 27, theo đồng chí Phan Đình Trạc, trọng tâm của nghị quyết là hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật.

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước đi đôi với nâng cao năng lực thực thi; xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Nguồn tin: Báo Quảng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

qoffice
email
caicach
documentContent?dDocName=PORTAL073760
documentContent?dDocName=PORTAL335266
documentContent?dDocName=PORTAL335269
documentContent?dDocName=PORTAL073638
documentContent?dDocName=PORTAL073639
VĂN BẢN MỚI

Số: 1448/MTTQ - BTT ngày 24.06.2022

V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI

Thời gian đăng: 26/06/2022

lượt xem: 2637 | lượt tải:1213

Số: 58 /KH -MTTQ -BTT ngày 09.03.2022

Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2022

Thời gian đăng: 13/03/2022

lượt xem: 986 | lượt tải:174

Số: 93/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng

NGHỊ ĐỊNH VỀ VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ; HỖ TRỢ BỆNH NHÂN MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO

Thời gian đăng: 09/03/2022

lượt xem: 699 | lượt tải:108

Số: 1071/MTTQ - BTT ngày 16.09.2021

Báo cáo thực trạng công tác giám sát, tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Thời gian đăng: 20/09/2021

lượt xem: 1008 | lượt tải:143
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay300
  • Tháng hiện tại8,524
  • Tổng lượt truy cập1,884,458
PHÓNG SỰ - VIDEO
222
1111111
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây